Algemene Voorwaarden 

voor leveringen en diensten 

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten door de besloten vennootschap Bootsman Invest, met maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Zeedijk 214 bus 12, gekend bij de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het Ondernemingsnummer 0757.734.009, met als zaakvoerder de heer Frank KEPPENS, erkend vastgoedmakelaar ingeschreven op het tableau onder het B.I.V.-nummer 502653, en hierna genoemd "Leverancier". 

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige verkoopsvoorwaarden waarover wilsovereenstemming tussen partijen bestaat naast de bijzondere voorwaarden die eventueel op de voorzijde van de facturen worden vermeld of die het voorwerp uitmaken van een schriftelijke en expliciete afwijkende overeenkomst tussen partijen met betrekking tot een welbepaalde transactie. Algemene voorwaarden, algemene aankoopvoorwaarde, toetredingsvoorwaarden of bijzondere voorwaarden éénzijdig toegevoegd door de cliënt of door een derde, kunnen nooit tegenstelbaar zijn aan de Leverancier. 

3. Alle facturen zijn betaalbaar op 15 dagen. Eventuele betwistingen dienen omstandig en per aangetekend schrijven te worden gemotiveerd binnen de 8 dagen vanaf de datum van verzending van de factuur die wordt betwist. Nadien kan een betwisting niet meer ontvankelijk zijn. 

4. Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur, is van rechtswege, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling dient te worden verzonden, een verwijlintrest ten belope van de gerechtelijke interesten verschuldigd. Na ingebrekestelling worden de gerechtelijke moratoire intresten aangerekend op het bedrag van de hoofdsom, en tot de dag van volledige betaling van de hoofdsom en accessoria. Indien een ingebrekestelling diende te worden verzonden, is bijkomend een forfaitaire administratieve kost van 25 EUR verschuldigd, die bij de hoofdsom wordt gevoegd. Indien een gerechtelijke invordering dient te geschieden, worden alle kosten van deze invordering, inclusief de kosten van een eventueel aanschrijven door een advocaat, volledig door de in gebreke blijvende schuldenaar vergoed aan de Leverancier. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de leverancier, is deze schadevergoeding, maar enkel t.o.v. een klant, niet-handelaar, op dezelfde wijze verschuldigd . 

5. Ontbrekende of onvolledige betaling van facturen in een lopende overeenkomst tot verlening van diensten waarin periodiek gefactureerd wordt, mag door de Leverancier - indien hij dit wenst - worden beschouwd als een éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de contractpartner, waarbij de Leverancier alsdan ten laste van de in gebreke blijvende cliënt de toepassing kan maken van de contractuele bepalingen in verband met de éénzijdige verbreking van de overeenkomst tot het verlenen van diensten die tussen partijen gesloten is. De Leverancier kan daarbij ook zijn eigen dienstverlening opschorten tot volledige betaling is tussengekomen. De Leverancier draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid meer indien de facturatie van de Leverancier voor geleverde diensten niet tijdig werd voldaan. 

6. Alle betalingen aan de Leverancier zijn draagbaar en niet haalbaar. Betalingen kunnen slechts rechtsgeldig worden uitgevoerd middels bankoverschrijving. De Leverancier zal geen betalingen in baar geld accepteren, ongeacht het bedrag. 

7. Prijzen voor leveringen en diensten, ook als deze periodiek zijn in het kader van een lopende overeenkomst, worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de Index der Consumptieprijzen. Deze indexatie gebeurt zonder voorafgaande verwittiging . 

8. De Leverancier zal de persoonsgebonden gegevens - indien deze mochten beschermd zijn in de zakelijke verhouding tussen de Leverancier en de cliënt -verwerken en bijhouden conform de wettelijke bepalingen terzake. In het geval van beschermde persoonsgebonden gegevens, kan de cliënt zijn rechten uitoefenen op de zetel van de Leverancier, volgens de Privacy-voorwaarden gepubliceerd door de Leverancier, die tevens ter inzage verkrijgbaar zijn op de zetel van de Leverancier of waarvan op eerste verzoek een elektronisch afschrift kan worden toegezonden. 

9. In geval van gerechtelijke betwisting, van welke aard ook, zijn enkel en alleen de rechtbanken en hoven bevoegd van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de Leverancier zich bevindt.


Bij kept'n vastgoed zetten we alle zeilen bij om uw woning in de kijker te zetten!
  • Kept'n Vastgoed
  • Zeedijk 214 bus 4
  • 8370 Blankenberge
  • info@keptn.be
  • BIV: 502 653

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van al onze nieuwe projecten en evenementen.
Copyright © 2024 Kept'n Vastgoed. all rights reserved.

Ontdek

Oude charme, Nieuwe luxe
🔒 Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment afmelden